Kategorier

Mindretalsliv – Når historien bliver konkret

Af Peter Dragsbo, museumsleder Sønderborg Slot

I sommeren 2009 lød startskuddet for et tysk-dansk projekt om grænselandets historie efter 1945, Mindretalsliv/Minderheitenleben. Projektet skal formidle liv og livsvilkår i et europæisk grænseland, i det danske og tyske mindretal i vor egen tid, gennem udstillinger, publikationer og andre medier. I første fase er der iværksat indsamling af genstande, dokumentation og erindringer. Projektet er et internationalt museum-arkiv-organisationsprojekt – og et af de første, hvor de to mindretal både samarbejder indbyrdes og med flertalsinstitutioner på begge sider af grænsen.

Et grænseoverskridende firkantsamarbejde mindretal-flertal

Die Wahrheit ist konkret” har Hegel sagt. Meget er skrevet og sagt om de nationale mindretal i det slesvigske grænseland. Men hvor meget er gjort håndgribeligt, forståeligt for os selv, for vore lande, for Europa?  Historien om mindretallene strækker sig fra europæisk storpolitik til hverdagen nord og syd for grænsen med dens kulturmøder og kulturforskelle, symboler og begivenheder. Men vi mangler i høj grad de konkrete vidnesbyrd: Tingene, dokumenterne, billederne, erindringerne, de personlige fortællinger – alt det museums- og formidlingsegnede.

En grund til, at grænselandshistorien har manglet de konkrete dimensioner, skyldes måske den stærke tradition for historiefortælling i Sønderjylland en tradition fra den tid, da historien i skrift og tale var led i den nationalpolitiske kamp. Sideløbende var der i 1800-tallet også tradition for at inddrage den materielle kultur i den nationale dagsorden, jfr. kampen om tolkningen af de slesvigske bondegårdstyper[1]. Men med etableringen af de lokale museer i grænselandet blev den materielle kultur mere et spørgsmål om at fremhæve lokale og regionale kulturvariationer. Først med den etnologisk-kulturhistoriske forskning i Museum Sønderjylland, er den materielle kultur blevet brugt til mere overordnet at analysere grænselandets kulturelle dynamik med kulturmøder og kulturblandinger.[2] I forsknings- og formidlingsperspektiv vil Mindretalsliv derfor også i fremtiden bidrage til en større grad af symbiose mellem historie og kulturhistorie, til en mere naturlig kobling mellem den ”store” og den ”lille” historie, mellem den nationale historie og de konkrete kulturelementer.

Manglen på vidnesbyrd om den nyeste sønderjyske historie stod lysende klart for museet på Sønderborg Slot, da vi i 2005 blev bedt om at lave en udstilling om København-Bonn Erklæringerne 1955, deres forhistorie og virkninger. Hvor museet havde rige samlinger om forholdet mellem dansk og tysk, om national symbolik og identitet og grænselandets kultur i almindelighed fra ældre tid, glimrede den nyeste tid ved sit fravær i samlingerne, ligesom den havde været fraværende, siden de historiske udstillinger blev nyopstillet i 1974-76.

Den manglende samtidsindsamling blev også et problem, da Danevirke Museum i 2006 ønskede at opbygge en udstilling om det danske mindretals historie i Sydslesvig fra 1920 til i dag som led i udbygningen af museet med det formål både at være arkæologisk formidlingssted og museum for det danske mindretal. Selv Deutsches Museum Nordschleswig i Sønderborg/ Sonderburg, der ellers i 2007 slog dørene op for en forbilledlig nyordning af museet som det tyske mindretals museum, stod med betydelige mangler vedr. den nyeste tid i Nordslesvig.

Hvad var vel mere naturligt, at vi fandt sammen om at gøre noget ved det? Museum Sønderjylland – Sønderborg Slot gik derfor i samarbejde med de to mindretal og deres museer. Hurtigt kobledes også mindretallenes arkiver i Flensburg/ Flensborg og Aabenraa/ Apenrade på, samt Kulturstiftung Schleswig-Flensburg, der også på andre områder (Industrimuseum Slesvig, dansk-tyske erindringssteder og Istedhallen) står som museumspartner syd for grænsen. På den måde opstod et i grænselandet unikt samarbejde, hvor mindretallene og deres kulturinstitutioner ligeligt og tillidsfuldt samarbejder med flertallenes: samarbejdet om Projekt Mindretalsliv / Minderheitenleben.

Formidling af et grænseland i Europa

Et hovedformål med projektet er at styrke bevidstheden om og interessen for mindretallene og det dansk-tyske grænseland, både hos grænselandsbefolkningen, hos flertalsbefolkningerne i Danmark og Tyskland og i Europa generelt. Vi tror nemlig på, at eksemplet fra det dansk-tyske grænseland – fra storpolitik til hverdagsliv – har aktuel interesse i en Verden, der er præget af vanskeligheder med at tackle gamle og nye møder mellem nationer og kulturer, og hvor der mange steder er konflikter omkring grænsedragninger og mindretal. Her kan ”den slesvigske model” – selv om den ikke er perfekt – vise, hvordan man kan gå fra krige og mistro til sameksistens og samarbejde.  Projektets mål er samtidig at løfte den folkelige bevidsthed i Danmark og Tyskland om de to mindretals historie, identitet og betydning.

Et væsentligt formål med indsamlingen af konkret materiale er derfor at sikre permanente udstillinger i grænselandet og skabe en ny og aktuel formidling af grænselandet og mindretallenes nyere historie, liv og vilkår, både til landsdelens befolkning og til besøgende og turister. Samtidig vil det indsamlede materiale indgå i samlingerne på både museer og arkiver som en del af vores fælles kulturarv.

Projektet i gangFørste skridt blev igangsætning af to pilotprojekter, støttet for en igangsætningsbevilling fra Kulturarvsstyrelsen 2006. Det ene blev starten på opbygningen af mindretalsudstillingen på Danevirke Museum, det andet blev bearbejdelsen og færdiggørelsen af et specialeprojekt om mindretalsidentitet på Archiv- und Forschungsstelle der Deutschen Volksgruppe.[3] Med ”blod på tanden” fortsatte vi samarbejdet og formulerede derefter det store fællesprojekt ”Mindretalsliv / Minderheitenleben”, som efter en lang ansøgningsprocedure og efterfølgende dialog med Interreg IVa-sekretariaterne nord og syd for grænsen i foråret 2009 opnåede det endelige tilsagn om en bevilling på ca. 3,2 mio. kr. fra Interreg IVa-programmet. Den krævede medfinansiering fra lokal side var i mellemtiden sikret fra hhv. Region Syddanmarks Kulturfond, Sønderborg Kommune, Land Schleswig-Holstein, Bundesrepublik Deutschland samt de deltagende institutionerHer Projekt ”Mindretalsliv/ Minderheitenleben” er nu i fuld gang. Organisatorisk er projektet opbygget således, at de to mindretalsorganisationer, Sydslesvigsk Forening og Bund Deutscher Nordschleswiger sammen med Museum Sønderjylland er projektets Träger, med Museum Sønderjylland – Sønderborg Slot som leadpartner og Peter Dragsbo som projektleder. Alle deltagende institutioner og organisationer deltager i styregruppen, der løbende tager beslutninger og initiativer – og efterhånden som der ansættes medarbejdere, deltager disse også ofte i styregruppens møder.

Indsamling, erindringer og dokumentation.

Første fase i projektet 2009-10 er det indsamlingsarbejde, som skal skaffe materiale på bordet. I denne fase består projektet af tre delprojekter:

Indsamling af genstande og andre konkrete vidnesbyrd om mindretallenes historie og liv, ikke mindst fra perioden 1945 til i dag. Det drejer sig her om genstande både fra foreninger, fællesbygninger og fra privateje. De relevante genstande og vidnesbyrd kan både omfatte genstande, billeder og dokumenter, som har spillet en rolle i det enkelte mindretal, dets organisationer og fællesliv, og som opfattes som symbolsk for mindretallet og dets enkelte medlemmers identitet og tilhørsforhold. Genstandene kan også være vidnesbyrd om kulturernes stille ”Miteinander” i grænselandet, i boligkultur, fritidsliv, skikke, leg og alvor. Som eksempler på relevante genstande kan nævnes studenterhuer fra de to mindretalsgymnasier som vidnesbyrd om den eksamensret, som mindretallenes gymnasier fik ved erklæringerne 1955, eller en Schultüte, som eksempel på et kulturelement, der fra de tyske skoler er blevet accepteret af skolerne i begge mindretal, men ikke i de danske skoler nord for grænsen. Men også T-shirts, bannere, plakater, hædersgaver, personlige billeder og dokumenter og meget andet er dukket op fra skolelofter, skrivebordsskuffer og skabe.

Til indsamlingsprojektet ansattes dels cand.mag. René Rasmussen, som også var ansat ved pilotprojektet 2006, dels lederen af Deutsches Museum Nordschleswig, Ruth Clausen. Gennem efterår og vinter 2009-10 har de gennemtrawlet grænselandet, specielt de to mindretal, og besøgt nøglepersoner og institutioner med henblik på genstande og materiale, der kan fås som gave eller langtids deponering til projektets deltagende museer og arkiver. Det indsamlede materiale registreres i første omgang under ét efter fælles retningslinjer; derefter vil det blive fordelt efter behov til de involverede museer.

Erindringsprojektet. I projektet indgår en selvstændig indsamling af erindringsmateriale, som kan give et bredt og alsidigt billede af livet i grænselandet i tiden efter 1945, både fortællinger om personer og familier i mindretallenes historie, om mindretalsliv og -identitet, om livet i grænselandet, om sprog, skikke og andre kulturelementer. I første omgang planlagdes en kampagne for skrevne erindringer, men efterfølgende valgtes en helt anden løsning, idet der i juli blev indgået kontrakt med tidligere medarbejder ved DR Syd, Flemming Nielsen, om at gennemføre interviews med 30 udvalgte nord- og sydslesvigere med mindretalsbaggrund. Efterfølgende vil disse interviews blive udskrevet og bearbejdet til en selvstændig publikation, ligesom materialet kan anvendes som råstof for anden formidling af mindretalsmedlemmers personlige historie og opfattelse af identiteter og kulturer. Erindringskampagnen viderefører således på en ny måde tidligere indsamlinger i Sydslesvig om tiden frem til 1948 (Dagbøger fra Sydslesvig 1999 og Da Sydslesvig gik af lave 2003) og Archiv- und Forschungsstelles pilotprojekt 2006.

Dokumentation gennem feltarbejde og film/video. I nær tilknytning til indsamlingsprojektet gennemføres desuden en etnologisk dokumentation, hvor både indsamlings- og erindringsprojektet opfølges med mere indgående, målrettede interviews og deltagerobservation af udvalgte begivenheder, fester, møder og andre forløb. Dokumentationen retter sig mod mindretalslivet i dag, 2009-10, både fælleslivet og det personlige liv som mindretalstilknyttet med bred fokus på livet i et flernationalt og flerkulturelt grænseland. Til dokumentationsprojektet ansatte vi en etnolog med baggrund i begge ”lejre”, Anna Buck, der er opvokset i det sydligste Slesvig, student fra den danske Duborgskole i Flensborg, uddannet i Kiel og med erfaring fra kommunikationsarbejde i Freiburg. En anden del af dokumentationen omfatter film/videooptagelser. Til dokumentationsprojektet er desuden knyttet en fast film/videomand, Roald Christesen fra Flensburg/ Flensborg, som bl.a. har dokumenteret det danske mindretals valgkamp op til det slesvig-holstenske landdagsvalg 27. september og det tyske mindretals deltagelse i det danske kommunalvalg 17. November 2009.

Dokumentationsmaterialet i film/ video bliver dels arkiveret som samtidsdokumentation, men skal også anvendes som råstof til projektets formidling, f.eks. korte klip i udstillinger, til film og TV-udsendelser, til brug for projektets og mindretallenes hjemmesider, til skole- og undervisningsbrug, til DVD-udgaver til salg mv. Det er dog klart, at der ikke inden for økonomiske rammer i delprojektet kan nyproduceres egentlige film, der kræver egen dagsorden og instruktion – men dette kan komme på et senere tidspunkt med finansiering fra anden side.

Dialog med grænselandets befolkning

Projekt Mindretalsliv/ Minderheitenleben er et projekt, der kræver en bred medvirken fra grænselandets befolkning, ikke mindst de to mindretals medlemmer. En vigtig del af projektet er derfor at koble offentlig opmærksomhed og faglig kvalitet i et samarbejde mellem fagfolk og offentlighed, hvor grænselandets befolkning løbende deltager og informeres. Dette er bl.a. sket gennem nogle velbesøgte ”offentlighedsmøder”, det første på Det danske Centralbibliotek i Flensburg / Flensborg, det andet i det tyske mindretals hus i Aabenraa / Apenrade, og det tredje 16. Juni på Sønderborg Slot. Desuden har projektet åbnet egen hjemmeside og Facebook-profil, som fungerer som platform for dialog med grænselandets befolkning. Ikke mindst oprettelsen af en Facebook-side har skaffet mange nye kontakter, oplysninger og tips om genstande og ting, der burde dokumeteres. Dialogen følges op af de ansatte medarbejdere, og samtidig kan alle indlæg efter projektets afslutning lagres som et yderligere arkivmateriale. Som web-adresser har vi valgt www.minderheitenleben.dk og www.mindretalsliv.de – for at svare til mindretalssproget i ”flertalslandet”. Under alle omstændigheder er projektet lige så konsekvent tosproget, som byskiltene i grænselandet er ved at blive.

En vigtig målgruppe for projektet er endelig børn og unge, både i grænselandet og i ”flertalslandene” generelt, som skal lære de særlige levevilkår i det fler-nationale, fler-kulturelle og fler-etniske grænseland at kende. Projektet har derfor indledt et samarbejde både med de to mindretals skoleforeninger og med bl.a. Grænseforeningen og det syddanske center for museumsundervisning om behovet for formidling i form af fortællinger og kilder på dansk og tysk, som kan uddrages af projektet. Lige nu ved vi ikke, i hvor høj grad denne formidlingsdel rettet mod undervisningsmateriale form skoler, mod børn generelt eller mod et ”virtuelt mindretalsliv” i forlængelse af hjemme-og facebooksiderne.  hvor mindretallene og grænselandets nyere historie og daglige realiteter i dag formidles over hele Europa på engelsk og tysk.

Kommende udstillinger:

 • Danevirke Museet / Dansk Museum i Sydslesvig: Ny udstilling åbner efteråret 2010. Museet skal i de kommende år skal udbygges til museum for danskheden og det danske mindretal i Sydslesvig. Her er en ny semi-permanent udstilling på ca. 120 m2 under opbygning, og på sigt planlægges et nyt og større museum, der på én gang er internationalt formidlingssted for Danevirke og museum for det danske mindretal og dansk historie i Sydslesvig.
 • Deutsche Museen Nordschleswig i Sønderborg/ Sonderburg og Aabenraa/ Apenrade. Ny udstilling, hvor det tyske mindretals historie føres op til nutiden, åbnes efterår 2010
 • Museum Sønderjylland – Sønderborg Slot: Nye udstillinger om mindretal-flertal og kulturmøde-nationsmøde åbner vinteren 2011-12. Udstillingerne om perioden 1945-2010 indgår i den rullende plan for fornyelse af de permanente udstillinger, som er startet i januar 2010 for en bevilling på 3 mio.kr. fra A.P. Møller-fonden.

Kommende publikationer

Et af resultaterne af indsamlings- og dokumentationsprojektet vil blive en tosproget publikation (arbejdstitel Her er vi / Wir sind da), der både opsamler resultaterne af væsentlige dele af projektet og kan fungere som ”katalog” for udstillingerne på de tre museer. Desuden vil interviewene i erindringsprojektet blive publiceret som en særlig bog på dansk og tysk, ligesom de kan bruges løbende i vandreudstillinger eller anden formidling hos de to mindretalsarkiver.

Projektbærere

 • Museum Sønderjylland
 • SSF, Sydslesvigsk Forening
 • BDN, Bund Deutscher Nordschleswiger

Deltagende institutioner

 • Museum Sønderjylland – Sønderborg Slot (Interreg-Leadpartner)
 • Kulturstiftung Schleswig-Flensburg
 • Deutsche Museen Nordschleswig
 • Archiv- und Forschungsstelle der Deutschen Volksgruppe
 • Danevirke Museum

Studieafdelingen og Arkivet ved Dansk Centralbibliotek for Sydslesvig,


[1] Se: Bjarne Stoklund (red.): Kulturens nationalisering. Et etnologisk perspektiv på det nationale, Museum Tusculanum: København 1999 og: Peter Dragsbo (Hrsg.): Haus und Hof in Schleswig und Nordeuropa, Boyens: Heide 2008.

[2] Se bl.a. Arkæologi Haderslevs arbejde med rigsdannelser og ”folkevolde” og Inge Adriansens mangeårige arbejde med nationale suymboler

[3] Nina Jebsen: Leben in der Minderheit. Eine empirische Untersuchung zur Identitätskonstruktion der deutschen Minderheit, upubl. magisterafhdl., se også artikel i: Kieler Blätter für Volkskunde, 40:2008, s. 119-53.

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *